CITES

Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem, tzw. Konwencja Waszyngtońska – CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – to umowa międzynarodowa, której celem jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych w skali świata wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu żywymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi, takimi jak np.: wyroby skórzane, drewniane, instrumenty muzyczne, kości, muszle, nasiona, produkty żywnościowe lub medyczne.

CITES przewiduje różne stopnie ochrony dla ponad 30 tys. gatunków zwierząt i roślin. Obowiązuje dzisiaj w ponad 160 krajach. Została sporządzona w Waszyngtonie, w dniu 3 marca 1973 roku, a Polska ratyfikowała ją w 1989 roku. System kontroli przewiduje, że import oraz eksport (reeksport) gatunków objętych konwencją możliwe są jedynie po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń lub świadectw. Gatunki te zostały zamieszczone w trzech załącznikach Konwencji. Strona w j. polskim o Międzynarodowej Konwencji o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem, tzw. Konwencja Waszyngtońska:

http://www.mos.gov.pl/artykul/2501_o_konwencji/321_o_konwencji.html